• EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ
 • FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK
 • SPOR YÖNETİMİ
 • ANTRENMAN BİLİMİ
 • SPOR EĞİTİMİ
 • SPOR BİYOMEKANİĞİ
 • SPOR TARİHİ
 • KAS FİZYOLOJİSİ
 • SPOR FELSEFESİ
 • EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
 • SPOR SOSYOLOJİSİ
 • SPOR BESLENMESİ VE ERGOJENİK YARDIM
 • REKREASYON
 • ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİM VE SPOR
 • OLİMPİZM
 • TOPLUMSAL CİNSİYET VE SPOR
 • MOTOR DAVRANIŞ
 • Ulaşım ve transfer ile ilgili tüm detaylar için
  transfer departmanımız ile
  iletişime geçebilirsiniz...

Papillion Ayscha

Kongre Merkezi Oteli detayları için tıklayınız
   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©